Văn Bản Mới

Thông báo về việc nghỉ phép hè năm 2015

Căn cứ kế hoạch công tác, lịch học tập năm học 2014 – 2015 của Trường; Nay Nhà trường thông báo về việc nghỉ phép năm 2015 vào dịp hè như sau:

Căn cứ kế hoạch công tác, lịch học tập năm học 2014 – 2015 của Trường; Nay Nhà trường thông báo về việc nghỉ phép năm 2015 vào dịp hè như sau:

1. Cán bộ giảng dạy ở các khoa nghỉ phép vào dịp hè căn cứ vào thông báo cụ thể của phòng Quản lý đào tạo.

2. Cán bộ, viên chức làm việc hành chính tại các phòng, khoa, ban, trung tâm... nghỉ phép năm 2015 vào dịp hè như sau:

- Các Trưởng đơn vị cần sắp xếp cho cán bộ, viên chức nghỉ phép sau ngày 18/7/2015 đến ngày 15/8/2015.

- Những cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị nếu do nhu cầu công việc không thể nghỉ phép vào dịp hè, Trưởng đơn vị sẽ bố trí nghỉ phép vào dịp khác.

- Những cán bộ, viên chức chưa đủ thời gian công tác để nghỉ phép năm 2015 vào dịp hè; các đơn vị nên phân công trực cho cán bộ, viên chức làm việc theo yêu cầu công tác của đơn vị mình.

3. Hiện nay, việc trộm cắp, cháy nổ vẫn xảy ra trong Trường. Nhà trường yêu cầu phụ trách các đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất, an toàn về điện, cháy nổ thuộc đơn vị quản lý.

Nhận được thông báo này đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp bố trí cho cán bộ, viên chức nghỉ phép, trực làm việc cần thiết trong dịp hè cho phù hợp đúng với kế hoạch công tác và quy định chung của Nhà trường, lập danh sách người đi phép  gửi về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 18/7/2015./.

TCHC-ĐHĐL

Các tin khác