Văn Bản Mới

Thông báo về việc tổng kết năm học và bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015

Học kỳ II năm học 2014 - 2015 sắp kết thúc, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Trường chủ động bố trí thời gian tổ chức tổng kết năm học 2014 - 2015 nhằm đánh giá những mặt đã làm được, những thiếu sót trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học, cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể

- Triển khai công tác tự đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị; Các cán bộ, viên chức đang đi học trong / ngoài nước đều phải có báo cáo kết quả học tập.

- Báo cáo tổng kết năm học: trên cơ sở kết qủa đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức học kỳ I & II năm học 2014 - 2015, lãnh đạo các đơn vị tiến hành đánh giá toàn diện tình hình triển khai, những kết quả cụ thể đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và giải pháp khắc phục trong năm học tới của đơn vị; Đề xuất, kiến nghị, góp ý cho Nhà trường.

2. Công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ bình xét thi đua đối với cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua đầu năm.

- Các danh hiệu thi đua của tập thể từ “Tập thể lao động xuất sắc”, cá nhân từ “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trở lên phải có báo cáo thành tích.

3. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2014

Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 08 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” hàng năm.

Triển khai Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đến toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.

4. Các loại hồ sơ nộp về cho Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

Phiếu tự đánh giá của cá nhân, tập thể (Mẫu ĐG 1.1, 1.2, 1.3, 1.4); Báo cáo của các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Báo cáo tổng kết năm học (Mẫu 3.1); Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (Mẫu 1.2, 1.3, 2.3, 2.4); Biên bản họp tổng kết, bình xét thi đua (Mẫu 3.2).

- Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”:

+ Đơn vị tổng hợp danh sách CBVC thuộc đơn vị mình đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014 theo Mẫu KNC_2A.

+ Các cá nhân được đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014 viết tóm tắt thành tích cá nhân theo Mẫu KNC_2B. (Kèm bản sao giấy chứng nhận đạt danh hiệu thi đua)

- Các đơn vị nộp hồ sơ về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 21/7/2015 để phòng tổng hợp trình Hội đồng thi đua, khen thưởng; đồng thời gửi qua email phongtchc@dlu.edu.vn văn bản: Báo cáo tổng kết năm học. Trong qúa trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng TC-HC để được hướng dẫn.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định./.


*Ghi chú: Các biểu mẫu, văn bản liên quan được đăng tải trên Website Phòng (mục Văn bản – Biểu mẫu).
TCHC-ĐHĐL
1 Tệp kèm theo - Tải tất cả
128 tb dhdl.pdf
780.8KMở xemTải về

Các tin khác